315 646 111
po-pá 8-19, so 9-15, ne 13-19

Naposledy prodáno

B.U. EDT Golden Ki...
koupil zákazník z
Havířov
ELODE EDP Woman 10...
koupil zákazník z
Havířov
ELODE EDP So Lovel...
koupil zákazník z
Havířov
EDP REAL TIME Tres...
koupil zákazník z
Havířov
EDP REAL TIME Love...
koupil zákazník z
Havířov
C-THRU DNS Wanderl...
koupil zákazník z
Havířov
DNS B.U. Hidden Pa...
koupil zákazník z
Havířov
Kazeta Pantene (ša...
koupil zákazník z
Havířov
AXE MEN voda po ho...
koupil zákazník z
Havířov
Voda po holení DEN...
koupil zákazník z
Havířov

Akční leták EVA.cz

22.9. - 4.10.2021

Reklamační řád

Základní údaje:

Provozovatel obchodu: Zásobování, a.s.

Sídlo a provozovna společnosti: Chloumecká 3376, 276 01 Mělník

IČO: 46354221 DIČ: CZ46354221

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka číslo 7941

Bankovní spojení: UniCredit bank, číslo účtu 802882009 / 2700

Telefonní kontakt: 315 646 160

Email: reklamace@eva.cz

Otevírací doba Supermarketu EVA.cz:
pondělí-pátek: 8.00 – 19.00, sobota: 9.00 – 15.00, neděle: 13.00 – 19.00

1. Základní ustanovení

1.1. Tento reklamační řád byl zpracován dle Nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a Zákona na ochranu spotřebitele (zákon č. 634/192 Sb.), platí pro nákup v internetovém a „kamenném“ obchodě Supermarket EVA.cz, upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem Zásobování a.s. (dále jen „Dodavatel“) a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“).

1.2. Dodavatelem je společnost Zásobování, a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, IČO: 46354221 DIČ: CZ46354221

1.3. Kupující je subjekt, který s dodavatelem uzavřel smlouvu o koupi zboží. Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel.

2. Převzetí zásilky při dodání přepravcem

2.1. Kupujícím, je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontrolovali spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu.

2.2. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, které je zjevně poškozené, nebo je zjevně poškozen značným způsobem přepravní obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na kartonu vidět, že byl vystaven působení počasí nebo vody). Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a neprodleně oznámit dodavateli na adresu reklamace@eva.cz

2.3. V případě, že kupující po otevření balíku zjistí fyzické poškození zboží, které může být poškozeno působením dopravy, je třeba tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu. Doporučujeme pořídit fotodokumentaci poškozeného výrobku včetně přepravního obalu a odeslat s uvedením čísla nákupní faktury nebo objednávky na adresu reklamace@eva.cz. Dodavatel bude kupujícího obratem informovat o dalším postupu.

3. Záruční list

3.1. U většiny výrobků slouží jako záruční list nákupní doklad (faktura nebo účtenka). Pokud výrobce záruční list přikládá je vždy nepotvrzený (vzhledem k možnosti kupujícího odstoupit od smlouvy).

3.2. Záruční list je potřeba zaslat k potvrzení pouze u těchto značek – AMICA, GORENJE, MORA, INDESIT, ARISTON, HOTPOINT, WHIRLPOOL, BAUKNECHT, ELECTROLUX-ZANUSSI-AEG nad 3000Kč, LIEBHERR, NORDLINE, HAIER, ZELMER, SCHEPPACH, WOODSTER, LG. U vyjmenovaných značek záruční list pošlete poštou do 14 dnů od převzetí zboží, spolu s kopií dokladu o nákupu a svou zpáteční adresou. Potvrzený záruční list Vám obratem vrátíme.

3.3. Prodloužená záruka výrobce – pokud je poskytována výrobcem v rámci akční nabídky prodloužená záruka na výrobek, je nutné pro její získání postupovat dle obchodních podmínek výrobce – např. vyplnit registrační formulář, u strojů pak předat výrobek ke garanční prohlídce před uplynutím 24 měsíců.

4. Práva a povinnosti z vadného plnění

4.1. Jakost při převzetí

4.1.1. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

4.1.2. Kupující může u dodavatele uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

4.1.3. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

4.1.4. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

4.1.5. Dodavatel není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

4.1.6. U věcí prodávaných za nižší cenu dodavatel neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

4.2. Zákonná práva z vad

4.2.1. Dodavatel odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

4.2.2. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
  • bezplatné odstranění vady opravou
  • přiměřenou slevu z kupní ceny
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

4.2.3. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

4.2.4. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

4.2.5. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

4.2.6. Dodavatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

4.2.7. Doporučujeme kupujícímu zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat u výrobků, které umožňují ukládání dat (Notebooky, PC, HDD, Navigace, Mobilní telefony, atd). Během opravy je možné riziko ztráty dat a to v případech, kdy je zjištěna softwarová závada nebo kdy si to vyžádají okolnosti při odstraňování závady.

5. Vyřízení reklamace

5.1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u dodavatele nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Můžete použít přiložený vzorový formulář, není to však Vaší povinností. Reklamační formulář – ke stažení zde.

5.2. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

5.3. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

5.4. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

5.5. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

5.6. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, ale nebrání řádnému užívání výrobku, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

5.7. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. V případě neoprávněné reklamace se záruka za jakost neprodlužuje.

5.8. Dodavatel bude informovat kupujícího o vyřízení reklamace prostřednictvím SMS nebo emailem.

5.9. Po vyřízení reklamace prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

5.10. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

6. Postup při reklamaci

6.1. Reklamaci muže kupující uplatnit u dodavatele nebo přímo v autorizovaném servisu, jejich seznam naleznete zde, v návodu, který je přiložen u zboží, popř. v záručním listě, je-li ke zboží vydán, nebo na webu výrobce. Před odesláním výrobku na adresu autorizovaného servisu doporučujeme telefonicky kontaktovat servisní středisko a ověřit postup reklamace, některé výrobky není nutné do servisu zasílat. Servisní střediska vyšlou technika přímo k vám domů (týká se především velkých domácích spotřebičů, velkých televizorů a některé počítačové techniky)

6.2. Doporučený postup jak odeslat výrobek k reklamaci dodavateli (Zásobování, a.s. – Supermarket EVA.cz)

6.2.1. Výrobek důkladně zabalte, aby nedošlo k poškození při přepravě. Nejjistější přepravní obal bývá původní obal k výrobku, který je přímo určen pro ochranu výrobku při přepravě. V případě, že již tento obal nemáte, doporučujeme použít jakýkoliv, který splní funkci ochrany před poškozením. Výrobek doporučujeme posílat kompletní, včetně veškerého příslušenství, které bylo obsahem původního balení. Nezasílejte na dobírku – zásilka bude odmítnuta.

6.2.2. Pro rychlou identifikaci a efektivní řešení doporučujeme přidat k výrobku kopii prodejního dokladu (faktura), dále průvodní dopis, ve kterém popíšete závadu, jak se projevuje, případně za jakých okolností se závada projevila, jak k ní došlo. Pro tyto účely je možné využít vzorový reklamační formulář, ke stažení zde. Rovněž zde vyplňte aktuální kontaktní údaje.

Výrobek zašlete na adresu našeho reklamačního oddělení:

Supermarket EVA.cz
Reklamační oddělení
Chloumecká 3376
276 01 Mělník

6.2.3. Po obdržení výrobku zašleme na kontaktní telefonní číslo kupujícího SMS o potvrzení přijetí reklamace.

6.2.4. V případě reklamace zboží nestandardních rozměrů nebo zboží vážícího nad 15 kg lze objednat svoz přepravní společností na náklady dodavatele. V tomto případě zašlete žádost o svoz výrobku na adresu reklamace@eva.cz. Do objednávky svozu uveďte číslo faktury, adresu, popis závady a termín svozu. Můžete využít vzorový reklamační formulář, ke stažení zde.

6.2.5. Po řádném vyřízení reklamace bude výrobek zaslán zpět kupujícímu nebo bude vyzván SMS zprávou k převzetí opraveného zboží. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

6.2.6. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady. Kupující zašle požadavek na úhradu nákladů emailem na reklamace@eva.cz. Do emailu uvede číslo reklamace, číslo účtu a přiloží kopii podacího lístku.

6.3. Na výrobky bílé techniky (chladničky, pračky, myčky, sporáky) je zajištěn servis přímo u kupujícího. Kupující kontaktuje servisní linku výrobce, která zajistí návštěvu servisního technika. Kontakt na servisní linku naleznete na přiloženém záručním listu nebo kontaktujte naše reklamační oddělení (tel: 315 646 160), kde vám kontakt na servisní linku sdělíme.

6.4. Obdržíte-li nekompletní výrobek – V případě zjištění, že je výrobek nekompletní, kontaktujte naše reklamační oddělení emailem na reklamace@eva.cz. Do emailu uveďte číslo faktury nebo číslo objednávky, popis chybějící části – přesný popis podle informace z návodu. Následně vás budeme informovat jak postupovat, aby byla reklamace vyřešena v krátké době a bez zbytečných vedlejších nákladů.

6.5. Obdržíte-li poškozený výrobek – V případě, že zjistíte po rozbalení nepoškozeného obalu, že je výrobek poškozený, kontaktujte naše reklamační oddělení emailem na reklamace@eva.cz.

Do emailu uveďte číslo faktury nebo číslo objednávky, rozsah poškození výrobku a pokud možno fotky poškozeného výrobku, včetně nepoškozeného obalu. Následně vás budeme informovat jak postupovat, aby byla reklamace vyřešena v krátké době a bez zbytečných vedlejších nákladů. V tomto případě lze řešit reklamaci výměnou výrobku, výměnou poškozených dílů nebo slevou.

6.6. Záměna – obdržíte-li jiný výrobek – Pokud vám přijde jiný výrobek, než jaký byl objednaný nebo se neshoduje popis na prodejním dokladu s popisem výrobku, kontaktujte naše reklamační oddělení na e-mail reklamace@eva.cz. Do emailu uveďte číslo faktury nebo číslo objednávky, model výrobku, který vám byl doručen a pokud možno opište z obalu čárový EAN kód výrobku.

7. Řešení sporů

7.1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

7.2. Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

7.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

8. Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 2. 2016 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tento reklamační řád bez předchozího upozornění (což ale na do té doby uzavřené kupní smlouvy nemá vliv, pro ně platí znění reklamačního řádu v době uzavření smlouvy).

Porovnat vybrané (0)