Tipy na vánoční dárky: 330 dárků pro ženy – 220 dárků pro muže – 170 dárků pro kluky – 150 dárků pro holky
OBJEDNÁVKY
315 646 120
REKLAMACE
315 646 160
po-pá 8-19, so 8-17, ne 10-19

Naposledy prodáno

PE-PO z dřevité vl...
koupil zákazník z
Zaječí
PE-PO pevný podpal...
koupil zákazník z
Slavonice
PE-PO pevný podpal...
koupil zákazník z
Liběchov
PE-PO pevný podpal...
koupil zákazník z
Praha 9
PE-PO podpalovač d...
koupil zákazník z
Zlobice
ZÁPALKY bezpečnost...
koupil zákazník z
Praha 5
PE-PO kominíček 70...
koupil zákazník z
Blatnice
PE-PO pevný podpal...
koupil zákazník z
Pustiměř
ZÁPALKY bezpečnost...
koupil zákazník z
Žeravice
PLAMO pevný podpal...
koupil zákazník z
Kobylnice

Akční leták EVA.cz

24.11. - 6.12.2021

PE-PO pevný podpalovač je určen k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí nebo briket. Je vhodný pro zatápění v krbech, kamnech, zahradních grilech ale i otevřených ohništích.

Zobrazit podrobnější popis


Ceník dopravy26s 21% DPH
Jednotková cena 1 kg = 100,00 Kč
1 ks
+
-
4.12. 05:29
Skladem > 100 ks
Odesíláme do 2 pracovních dnů
Objednací kód DRO01130
Hmotnost vč. obalu 0.26 kg
EAN 8595009210694
Značka Pe-Po

Místo na prodejně
Q9, R3

PE-PO pevný podpalovač 260 g

PE-PO pevný podpalovač 260 g - PE-PO pevný podpalovač 280 g
PE-PO pevný podpalovač 260 g - PE-PO pevný podpalovač 280 g
PE-PO pevný podpalovač 260 g - PE-PO pevný podpalovač 280 g (PE-PO 40 podpalů)

Návody a dokumenty

PE-PO pevný podpalovač je určen k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí nebo briket. Je vhodný pro zatápění v krbech, kamnech, zahradních grilech ale i otevřených ohništích.

Zobrazit podrobnější popis


Ceník dopravy26s 21% DPH
Jednotková cena 1 kg = 100,00 Kč
1 ks
+
-
4.12. 05:29
Skladem > 100 ks
Odesíláme do 2 pracovních dnů
Objednací kód DRO01130
Hmotnost vč. obalu 0.26 kg
EAN 8595009210694
Značka Pe-Po

Místo na prodejně
Q9, R3

Podrobný popis

PE-PO pevný podpalovač je určen k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí nebo briket. Nemusíte se bát jej použít na mokré dřevo. Hodí se pro zatápění v krbech, kamnech, zahradních grilech a otevřených ohništích.

Bezpečnostní upozornění:
Obsah nebezpečných látek: Petrolej (ropný) hydrogenačně odsířený. Uhlovodíky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromátů. Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátů.

Signální slovo: Varování

EUH066 – Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H228 – Hořlavá tuhá látka.
H304 – Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 – Dráždí kůži.
H336 – Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 – Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 – Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 – Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P270 – Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P308+P311 – PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P370+P378 – V případě požáru: K hašení použijte dle bezpečnostního listu hasící přístroj/písek/oxid uhličitý.
P501 – Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Návody a dokumenty

Doporučené příslušenství pro

Často se kupuje společně s

30
Skladem > 100 ks
69
Skladem > 100 ks
30
Skladem > 100 ks
24
Skladem > 100 ks
269
Skladem > 100 ks
11
Skladem > 100 ks
69
Skladem > 100 ks

Nedávno prohlížené zboží

Porovnat vybrané (0)