OBJEDNÁVKY
315 646 120
REKLAMACE
315 646 160
po-pá 8-19, so 8-15, ne 13-19
Pisoárové sítko De...
koupil zákazník z
Vyškov
Pisoárové sítko De...
koupil zákazník z
Vyškov
Pisoárové sítko De...
koupil zákazník z
Vyškov
La Prima modré tab...
koupil zákazník z
Rajhrad
FORZABLU modré tab...
koupil zákazník z
Rajhrad
LAVON Koupelna 750...
koupil zákazník z
Rajhrad
JAR Power Spray 3v...
koupil zákazník z
Rajhrad
ARIEL Mountain Spr...
koupil zákazník z
Rajhrad
3x utěrka na nádob...
koupil zákazník z
Rajhrad
SPG DOVE Silk Glow...
koupil zákazník z
Rajhrad

Leták EVA.cz

10.4. - 22.4.2024

PEPO pevný podpalovač je určen k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí nebo briket. Je vhodný pro zatápění v krbech, kamnech, zahradních grilech ale i otevřených ohništích.

Zobrazit podrobnější popis


29s 21% DPH
Jednotková cena 1 ks = 0,73 Kč
1 ks
+
-
23.4. 12:06
Skladem > 100 ks
Odesíláme do 2 pracovních dnů
Objednací kód DRO01130
Hmotnost vč. obalu 0.28 kg
Skladové balení 30 ks
EAN 8595009210694
Značka Pe-Po

Místo na prodejně
A1, R4

PE-PO pevný podpalovač 40 podpalů

PE-PO pevný podpalovač 40 podpalů - PE-PO pevný podpalovač 280 g
PE-PO pevný podpalovač 40 podpalů - PE-PO pevný podpalovač 40 podpalů
PE-PO pevný podpalovač 40 podpalů - PE-PO pevný podpalovač 280 g (PE-PO 40 podpalů)

Návody a dokumenty

PEPO pevný podpalovač je určen k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí nebo briket. Je vhodný pro zatápění v krbech, kamnech, zahradních grilech ale i otevřených ohništích.

Zobrazit podrobnější popis


29s 21% DPH
Jednotková cena 1 ks = 0,73 Kč
1 ks
+
-
23.4. 12:06
Skladem > 100 ks
Odesíláme do 2 pracovních dnů
Objednací kód DRO01130
Hmotnost vč. obalu 0.28 kg
Skladové balení 30 ks
EAN 8595009210694
Značka Pe-Po

Místo na prodejně
A1, R4

Podrobný popis

PE-PO pevný podpalovač je určen k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí nebo briket. Nemusíte se bát jej použít na mokré dřevo. Hodí se pro zatápění v krbech, kamnech, zahradních grilech a otevřených ohništích.

Bezpečnostní upozornění:
Obsah nebezpečných látek: Petrolej (ropný) hydrogenačně odsířený. Uhlovodíky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromátů. Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátů.

Signální slovo: Varování

EUH066 – Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H228 – Hořlavá tuhá látka.
H304 – Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 – Dráždí kůži.
H336 – Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 – Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 – Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 – Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P270 – Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P308+P311 – PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P370+P378 – V případě požáru: K hašení použijte dle bezpečnostního listu hasící přístroj/písek/oxid uhličitý.
P501 – Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Návody a dokumenty

Doporučené příslušenství pro

Často se kupuje společně s

45
Skladem > 100 ks
89
Skladem > 100 ks
39
Skladem 32 ks
17
Skladem > 100 ks
75
Skladem > 100 ks
75
Skladem > 100 ks
115
Skladem > 100 ks

Nedávno prohlížené zboží