OBJEDNÁVKY
315 646 120
REKLAMACE
315 646 160
po-pá 8-19, so 8-15, ne 13-19
BOROTALCO MEN deos...
koupil zákazník z
Bulhary
SIDOLUX universal ...
koupil zákazník z
Bulhary
AJAX Boost Vinegar...
koupil zákazník z
Bulhary
CIF Cream Lemon 50...
koupil zákazník z
Bulhary
Karate ZEON 5CS 20...
koupil zákazník z
Bulhary
Utěrka kuchyňská 4...
koupil zákazník z
Bulhary
BROS granule proti...
koupil zákazník z
Bulhary
BROS prášek proti ...
koupil zákazník z
Bulhary
SOMAT leštidlo 750...
koupil zákazník z
Bulhary
Ubrousky Deluxo pr...
koupil zákazník z
Bulhary

Akční leták EVA.cz

24.5. - 5.6.2023

PEPO pevný podpalovač je určen k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí nebo briket. Je vhodný pro zatápění v krbech, kamnech, zahradních grilech ale i otevřených ohništích.

Zobrazit podrobnější popis


29s 21% DPH
Jednotková cena 1 ks = 0,73 Kč
1 ks
+
-
3.6. 22:18
Skladem > 100 ks
Odesíláme do 1 pracovního dne
Objednací kód DRO01130
Hmotnost vč. obalu 0.28 kg
Skladové balení 30 ks
EAN 8595009210694
Značka Pe-Po

Místo na prodejně
1.2, K11

PE-PO pevný podpalovač 40 podpalů

PE-PO pevný podpalovač 40 podpalů - PE-PO pevný podpalovač 280 g
PE-PO pevný podpalovač 40 podpalů - PE-PO pevný podpalovač 40 podpalů
PE-PO pevný podpalovač 40 podpalů - PE-PO pevný podpalovač 280 g (PE-PO 40 podpalů)

Návody a dokumenty

PEPO pevný podpalovač je určen k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí nebo briket. Je vhodný pro zatápění v krbech, kamnech, zahradních grilech ale i otevřených ohništích.

Zobrazit podrobnější popis


29s 21% DPH
Jednotková cena 1 ks = 0,73 Kč
1 ks
+
-
3.6. 22:18
Skladem > 100 ks
Odesíláme do 1 pracovního dne
Objednací kód DRO01130
Hmotnost vč. obalu 0.28 kg
Skladové balení 30 ks
EAN 8595009210694
Značka Pe-Po

Místo na prodejně
1.2, K11

Podrobný popis

PE-PO pevný podpalovač je určen k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí nebo briket. Nemusíte se bát jej použít na mokré dřevo. Hodí se pro zatápění v krbech, kamnech, zahradních grilech a otevřených ohništích.

Bezpečnostní upozornění:
Obsah nebezpečných látek: Petrolej (ropný) hydrogenačně odsířený. Uhlovodíky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromátů. Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátů.

Signální slovo: Varování

EUH066 – Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H228 – Hořlavá tuhá látka.
H304 – Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 – Dráždí kůži.
H336 – Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 – Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 – Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 – Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P270 – Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P308+P311 – PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P370+P378 – V případě požáru: K hašení použijte dle bezpečnostního listu hasící přístroj/písek/oxid uhličitý.
P501 – Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Návody a dokumenty

Často se kupuje společně s

38
Skladem > 100 ks
99
Skladem > 100 ks
39
Skladem > 100 ks
259
Skladem > 100 ks
85
Skladem > 100 ks
39
Skladem 24 ks
79
Skladem > 100 ks

Nedávno prohlížené zboží