315 646 111
po-pá 8-19, so 9-15, ne 13-19

Naposledy prodáno

ZÁPALKY pro domácn...
koupil zákazník z
Omice
ZÁPALKY bezpečnost...
koupil zákazník z
Omice
PE-PO palivo do bi...
koupil zákazník z
Nová Role
PE-PO pevný podpal...
koupil zákazník z
Hrejkovice
PE-PO pevný podpal...
koupil zákazník z
Jičín
PLAMO pevný podpal...
koupil zákazník z
Jičín
PE-PO pevný podpal...
koupil zákazník z
Okna
PE-PO podpalovač d...
koupil zákazník z
Ústí nad Orlicí - Retova
PE-PO pevný podpal...
koupil zákazník z
Sepekov
PE-PO pevný podpal...
koupil zákazník z
Mýto

Akční leták EVA.cz

4.9. - 16.9.2019

PE-PO pevný podpalovač je určen k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí nebo briket. Je vhodný pro zatápění v krbech, kamnech, zahradních grilech ale i otevřených ohništích.

Zobrazit podrobnější popis


Cena dopravy26s 21% DPH
Sleva 25% z MC 35 Kč
Jednotková cena 1 kg = 92,86 Kč
1 ks
+
-
17.9. 02:33
Skladem > 20 ks
Ihned na Mělníku - otevírací doba
Zítra (středa) u Vás doma
Objednací kód DRO01130
Hmotnost vč. obalu 0.285 kg
EAN 8595009210694
Značka Pe-Po

Místo na prodejně
R2, A1

PE-PO pevný podpalovač 280 g

PE-PO pevný podpalovač 280 g - PEPO pevný podpalovač 280 g (PE-PO 40 podpalů)
PE-PO pevný podpalovač 280 g - PEPO pevný podpalovač 280 g (PE-PO 40 podpalů)
PE-PO pevný podpalovač 280 g - PEPO pevný podpalovač 280g (PE-PO 40 podpalů)
PE-PO pevný podpalovač 280 g - PE-PO pevný podpalovač 280 g (PE-PO 40 podpalů)

Návody a dokumenty

PE-PO pevný podpalovač je určen k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí nebo briket. Je vhodný pro zatápění v krbech, kamnech, zahradních grilech ale i otevřených ohništích.

Zobrazit podrobnější popis


Cena dopravy26s 21% DPH
Sleva 25% z MC 35 Kč
Jednotková cena 1 kg = 92,86 Kč
1 ks
+
-
17.9. 02:33
Skladem > 20 ks
Ihned na Mělníku - otevírací doba
Zítra (středa) u Vás doma
Objednací kód DRO01130
Hmotnost vč. obalu 0.285 kg
EAN 8595009210694
Značka Pe-Po

Místo na prodejně
R2, A1

Podrobný popis

PE-PO pevný podpalovač je určen k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí nebo briket. Nemusíte se bát jej použít na mokré dřevo. Hodí se pro zatápění v krbech, kamnech, zahradních grilech a otevřených ohništích.

Bezpečnostní upozornění:
Obsah nebezpečných látek: Petrolej (ropný) hydrogenačně odsířený. Uhlovodíky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromátů. Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátů.

Signální slovo: Varování

EUH066 – Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H228 – Hořlavá tuhá látka.
H304 – Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 – Dráždí kůži.
H336 – Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 – Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 – Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 – Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P270 – Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P308+P311 – PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P370+P378 – V případě požáru: K hašení použijte dle bezpečnostního listu hasící přístroj/písek/oxid uhličitý.
P501 – Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Návody a dokumenty

Doporučené příslušenství pro

Často se kupuje společně s

29
Skladem > 20 ks
20
Skladem > 20 ks
40
Skladem > 20 ks
59
Skladem > 20 ks
26
Skladem > 20 ks
10
Skladem > 20 ks
20
Skladem > 20 ks
22
Skladem > 20 ks
26
Skladem > 20 ks
59
Skladem > 20 ks

Nedávno prohlížené zboží

Porovnat vybrané (0)