315 646 111
po-pá 8-19, so 9-15, ne 13-19

Naposledy prodáno

DISINFEKTO dezinfe...
koupil zákazník z
Liběchov
FLORE proti plísni...
koupil zákazník z
Ostrava 13
REAL Chlorax Gel 6...
koupil zákazník z
Ostrava 13
SAVO proti plísním...
koupil zákazník z
Vojkovice
SANYTOL dezinfekčn...
koupil zákazník z
Kroměříž
FLORE Sanita 1 l
koupil zákazník z
Šumná
SANYTOL dezinfekčn...
koupila firma z
Kralupy
SAVO Original 1,2 ...
koupil zákazník z
Olovnice
SAVO Original 4 l
koupil zákazník z
Mělník
SANYTOL univerzáln...
koupil zákazník z
Mělník

Akční leták EVA.cz

13.1. - 25.1.2021

Dezinfekce na ruce Anti-Covid je dezinfekční přípravek osobní hygieny. Obsahuje více než 76 % alkoholu. Biocidní přípravek typ PT1. Obsahuje účinné látky ethanol a peroxid vodíku. Účinný proti bakteriím, virům, plísním. Pouze pro vnější použití na zdravou kůži.

Zobrazit podrobnější popis


19.1. 05:28
Nelze bohužel objednat
Toto zboží není v tuto chvíli možné objednat.
Jde o již vyprodanou položku nebo o zboží, které není možné v dostatečně rychlém termínu nyní dodat.

Anti-COVID dezinfekce 1 l

Anti-COVID dezinfekce 1 l - Anti-COVID dezinfekce 1 l
Anti-COVID dezinfekce 1 l - Anti-COVID dezinfekce 1 l
Anti-COVID dezinfekce 1 l - Anti-COVID dezinfekce 1 l

Návody a dokumenty

Dezinfekce na ruce Anti-Covid je dezinfekční přípravek osobní hygieny. Obsahuje více než 76 % alkoholu. Biocidní přípravek typ PT1. Obsahuje účinné látky ethanol a peroxid vodíku. Účinný proti bakteriím, virům, plísním. Pouze pro vnější použití na zdravou kůži.

Zobrazit podrobnější popis


19.1. 05:28
Nelze bohužel objednat
Toto zboží není v tuto chvíli možné objednat.
Jde o již vyprodanou položku nebo o zboží, které není možné v dostatečně rychlém termínu nyní dodat.

Podrobný popis

Dezinfekce na ruce Anti-Covid je dezinfekční přípravek osobní hygieny.

Vlastnosti Anti-Covid dezinfekce na ruce:

  • určený pro dezinfekci rukou.
  • biocidní přípravek typ PT1.
  • obsahuje účinné látky ethanol a peroxid vodíku.

Obsahuje více než 76 % alkoholu.

Použití Anti-Covid dezinfekce na ruce: Kapalný přípravek k hygienické dezinfekci rukou. Účinný proti bakteriím, virům, plísním. Pouze pro vnější použití na zdravou kůži.

Přípravku použijte dostatečné množství (2× 3 ml), aby pokryl celou plochu. Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích. Zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži. Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá. Tento postup by měl trvat přibližně 1 minutu. Použití maximálně 10 krát denně. Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití: Zabraňte zasažení očí. Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným ohněm a horkými povrchy. Nekuřte. Nepoužívat na poraněnou kůži nebo při výskytu kožních onemocnění.

Bezpečnostní upozornění:
Signální slovo: Nebezpečí
Výstražné symboly: GHS02, GHS07

Obsah nebezpečných látek
Ethanol

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P313 Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Návody a dokumenty

Doporučené příslušenství

Porovnat vybrané (0)