315 646 111
po-pá 8-19, so 9-15, ne 13-19

Naposledy prodáno

SIDOLUX M rozprašo...
koupil zákazník z
Třebívlice
Oprašovák antistat...
koupil zákazník z
Frýdlant nad Ostravicí
Ubrousky vlhčené L...
koupil zákazník z
Mladá Boleslav
Ubrousky vlhčené L...
koupil zákazník z
Svinaře
DIAVA Cleaner na m...
koupil zákazník z
Svinaře
SIDOLUX M rozprašo...
koupil zákazník z
Svinaře
PRONTO Wood Classi...
koupil zákazník z
Jablonné nad Orlicí
SIDOLUX M rozprašo...
koupil zákazník z
Radonice
SIDOLUX M rozprašo...
koupil zákazník z
Radonice
PLEDGE Multi Surfa...
koupil zákazník z
Slavičín

Akční leták EVA.cz

24.2. - 8.3.2021

Tekutá leštěnka na dřevo a dřevěný nábytek, přípravek čistí a leští nábytek zanechává vysoký dlouhotrvající lesk je odolný vodě.

Zobrazit podrobnější popis


Ceník dopravy59s 21% DPH
Jednotková cena 1 l = 118 Kč
1 ks
+
-
28.2. 04:11
Skladem > 100 ks
Odesíláme do 3 pracovních dnů
Objednací kód DRO00937
Hmotnost vč. obalu 0.5 kg
EAN 8585003910270
Značka Diava

Místo na prodejně A6

DIAVA politura 500 ml

Tekutá leštěnka na dřevo a dřevěný nábytek, přípravek čistí a leští nábytek zanechává vysoký dlouhotrvající lesk je odolný vodě.

Zobrazit podrobnější popis


Ceník dopravy59s 21% DPH
Jednotková cena 1 l = 118 Kč
1 ks
+
-
28.2. 04:11
Skladem > 100 ks
Odesíláme do 3 pracovních dnů
Objednací kód DRO00937
Hmotnost vč. obalu 0.5 kg
EAN 8585003910270
Značka Diava

Místo na prodejně A6

Podrobný popis

Obsahuje: nízkovroucí hydrogenovaný benzín, petrolej nespecifikovaný.

Návod na použití: Výrobek nanést na nábytek a po uschnutí přeleštit flanelem.

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné nakládání:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte páry.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice.

První pomoc:
P301+P331+P310 PŘI POŽITÍ: nevyvolávejte zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P304+P340+P310 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Pokyny pro zneškodnění:
P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Objem: 500 ml

Datum výroby: Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby.

Výrobce: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40, Trnava 917 02
Slovenská republika
tel.: 00421/ 335 901 111
www.tatrachema.sk

Distributor pro ČR: TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín
Brněnská ul.48
695 01 Hodonín
Česká republika
tel: 00420/ 518 624 518

Bezpečnostní upozornění:

Často se kupuje společně s

11
Skladem > 100 ks
30
Skladem > 100 ks
33
Skladem > 100 ks
49
Skladem > 100 ks
40
Skladem > 100 ks
33
Skladem > 100 ks
89
Skladem > 100 ks
20
Skladem > 100 ks
30
Skladem > 100 ks
42
Skladem > 100 ks
19
Skladem > 100 ks
38
Skladem > 100 ks
30
Skladem > 100 ks

Nedávno prohlížené zboží

Porovnat vybrané (0)