OBJEDNÁVKY
315 646 120
REKLAMACE
315 646 160
po-pá 8-19, so 8-15, ne 13-19
FIXINELA Perfekt n...
koupil zákazník z
Dětmarovice
SANYTOL univerzáln...
koupil zákazník z
Dětmarovice
CIF Cream Pink Flo...
koupil zákazník z
Dětmarovice
SIDOLUX na ploché ...
koupil zákazník z
Dětmarovice
SIDOLUX M rozprašo...
koupil zákazník z
Dětmarovice
SIDOLUX PREMIUM vi...
koupil zákazník z
Dětmarovice
AJAX Floral Fiesta...
koupil zákazník z
Dětmarovice
CLIN na okna Citru...
koupil zákazník z
Jihlava
DOMESTOS Atlantic ...
koupil zákazník z
Jihlava
Mr. Proper univerz...
koupila firma z
Praha 6

Leták EVA.cz

12.6. - 24.6.2024

Čistící prostředek na plastové vany, umyvadla, vodovodní baterie, obkládačky. Odstraňuje nečistoty a vodní kámen. Zanechá příjemnou vůni a dokonalý lesk čistého povrchu.

Zobrazit podrobnější popis

Varianty

69s 21% DPH
Jednotková cena 1 l = 138 Kč
1 ks
+
-
22.6. 21:20
Skladem > 100 ks
Odesíláme do 1 pracovního dne
Objednací kód DRO08802
Hmotnost vč. obalu 0.5 kg
Skladové balení 10 ks
EAN 8585003910744
Značka Fixinela

Místo na prodejně A9

FIXINELA Perfekt na koupelnu 500 ml

FIXINELA Perfekt na koupelnu 500 ml - FIXINELA Perfekt na koupelnu 500 ml
FIXINELA Perfekt na koupelnu 500 ml - FIXINELA Perfekt na koupelnu 500 ml
FIXINELA Perfekt na koupelnu 500 ml - FIXINELA Perfekt na koupelnu 500 ml
FIXINELA Perfekt na koupelnu 500 ml - FIXINELA perfekt na koupelnu 500ml

Návody a dokumenty

Čistící prostředek na plastové vany, umyvadla, vodovodní baterie, obkládačky. Odstraňuje nečistoty a vodní kámen. Zanechá příjemnou vůni a dokonalý lesk čistého povrchu.

Zobrazit podrobnější popis

Varianty

69s 21% DPH
Jednotková cena 1 l = 138 Kč
1 ks
+
-
22.6. 21:20
Skladem > 100 ks
Odesíláme do 1 pracovního dne
Objednací kód DRO08802
Hmotnost vč. obalu 0.5 kg
Skladové balení 10 ks
EAN 8585003910744
Značka Fixinela

Místo na prodejně A9

Podrobný popis

FIXINELA PERFEKT koupelna rychle a lehko odstraní nečistoty a vodní kámen z vodovodních baterií, plastových van, umyvadel a obkladaček. Zanechává příjemnou vůni a dokonalý lesk čistého povrchu.

Upozornění: Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití. Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícími aktivní chlór. Nepoužívejte společně s alkalickými látkami a směsmi. Nepoužívejte na materiály podléhající účinkům kyselin.

Návod na použití: Výrobek naneste na znečištěné místo, nechte působit podle stupně znečištění a poté opláchněte vodou.

Varování:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. EUH208 Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní pokyny:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P260 Nevdechujte páry/aerosoly.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte ochranné brýle.

První pomoc:
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

Pokyny k odstranění:
P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Objem: 500 ml

Datum výroby: Spotřebujte do 18 měsíců od data výroby.

Výrobce: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40, Trnava 917 02
Slovenská republika
tel.:00421/335 9­01 111
www.tatrachema.sk

Distributor pro ČR: TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín
Brněnská ul.48
695 01 Hodonín
Česká republika
tel: 00420/ 518 624 518
www.tatrachema.com

Složení: méně než 5 % aniontové tenzidy, méně než 5 % neiontové tenzidy, isopropylalkohol, kyselina citronová, parfém, METHYLCHLOROI­SOTHIAZOLI¬NO­NE, METHYLISOTHIA­ZOLINONE.

Bezpečnostní upozornění:


V nabídce FIXINELA s rozprašovačem na koupelnu, na sprchové kouty, na spáry a na kuchyň.

Návody a dokumenty

Často se kupuje společně s

59
Skladem > 100 ks
45
Skladem > 100 ks
39
Skladem > 100 ks
69
Skladem > 100 ks
43
Skladem > 100 ks
89
Skladem > 100 ks
55
Skladem > 100 ks
45
Skladem > 100 ks
39
Skladem > 100 ks
27
Skladem > 100 ks
75
Skladem > 100 ks
43
Skladem > 100 ks
39
Skladem > 100 ks
85
Skladem > 100 ks
44
Skladem > 100 ks
17
Skladem > 100 ks

Nedávno prohlížené zboží