OBJEDNÁVKY
315 646 120
REKLAMACE
315 646 160
po-pá 8-19, so 8-15, ne 13-19

Akční leták EVA.cz

21.9. - 10.10.2022

Čistící prostředek na plastové vany, umyvadla, vodovodní baterie, obkládačky. Odstraňuje nečistoty a vodní kámen. Zanechá příjemnou vůni a dokonalý lesk čistého povrchu.

Zobrazit podrobnější popis

Varianty

59s 21% DPH
Jednotková cena 1 l = 118 Kč
1 ks
+
-
5.10. 04:45
Skladem > 100 ks
Odesíláme do 1 pracovního dne
Objednací kód DRO08802
Hmotnost vč. obalu 0.5 kg
EAN 8585003910744
Značka Fixinela

Místo na prodejně A9

FIXINELA Perfekt na koupelnu 500 ml

FIXINELA Perfekt na koupelnu 500 ml - FIXINELA Perfekt na koupelnu 500 ml
FIXINELA Perfekt na koupelnu 500 ml - FIXINELA Perfekt na koupelnu 500 ml
FIXINELA Perfekt na koupelnu 500 ml - FIXINELA Perfekt na koupelnu 500 ml
FIXINELA Perfekt na koupelnu 500 ml - FIXINELA Perfekt na koupelnu 500 ml
FIXINELA Perfekt na koupelnu 500 ml - FIXINELA perfekt na koupelnu 500ml

Návody a dokumenty

Čistící prostředek na plastové vany, umyvadla, vodovodní baterie, obkládačky. Odstraňuje nečistoty a vodní kámen. Zanechá příjemnou vůni a dokonalý lesk čistého povrchu.

Zobrazit podrobnější popis

Varianty

59s 21% DPH
Jednotková cena 1 l = 118 Kč
1 ks
+
-
5.10. 04:45
Skladem > 100 ks
Odesíláme do 1 pracovního dne
Objednací kód DRO08802
Hmotnost vč. obalu 0.5 kg
EAN 8585003910744
Značka Fixinela

Místo na prodejně A9

Podrobný popis

FIXINELA PERFEKT koupelna rychle a lehko odstraní nečistoty a vodní kámen z vodovodních baterií, plastových van, umyvadel a obkladaček. Zanechává příjemnou vůni a dokonalý lesk čistého povrchu.

Upozornění: Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití. Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícími aktivní chlór. Nepoužívejte společně s alkalickými látkami a směsmi. Nepoužívejte na materiály podléhající účinkům kyselin.

Návod na použití: Výrobek naneste na znečištěné místo, nechte působit podle stupně znečištění a poté opláchněte vodou.

Varování:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. EUH208 Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní pokyny:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P260 Nevdechujte páry/aerosoly.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte ochranné brýle.

První pomoc:
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

Pokyny k odstranění:
P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Objem: 500 ml

Datum výroby: Spotřebujte do 18 měsíců od data výroby.

Výrobce: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40, Trnava 917 02
Slovenská republika
tel.:00421/335 9­01 111
www.tatrachema.sk

Distributor pro ČR: TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín
Brněnská ul.48
695 01 Hodonín
Česká republika
tel: 00420/ 518 624 518
www.tatrachema.com

Složení: méně než 5 % aniontové tenzidy, méně než 5 % neiontové tenzidy, isopropylalkohol, kyselina citronová, parfém, METHYLCHLOROI­SOTHIAZOLI¬NO­NE, METHYLISOTHIA­ZOLINONE.

Bezpečnostní upozornění:


V nabídce FIXINELA s rozprašovačem na koupelnu, na sprchové kouty, na spáry a na kuchyň.

Návody a dokumenty

Často se kupuje společně s

59
Skladem > 100 ks
50
Skladem > 100 ks
35
Skladem > 100 ks
35
Skladem > 100 ks
36
Skladem > 100 ks
59
Skladem > 100 ks
39
Skladem > 100 ks
69
Skladem 87 ks
38
Skladem > 100 ks
35
Skladem > 100 ks
22
Skladem > 100 ks
75
Skladem > 100 ks
39
Skladem > 100 ks
36
Skladem > 100 ks
85
Skladem > 100 ks
38
Skladem > 100 ks

Nedávno prohlížené zboží