OBJEDNÁVKY
315 646 120
REKLAMACE
315 646 160
po-pá 8-19, so 8-15, ne 13-19
PULIRAPID odstraňo...
koupil zákazník z
Mělník
Ubrousky vlhčené L...
koupil zákazník z
Mělník
SIDOLUX universal ...
koupil zákazník z
Petřvald
DOMESTOS na vodní ...
koupil zákazník z
Petřvald
Ubrousky vlhčené L...
koupil zákazník z
Česká Lípa
DOMESTOS Ultra Whi...
koupila firma z
Kožlí
JAR 900 ml Sensiti...
koupila firma z
Kožlí
Dr. DEVIL WC Point...
koupila firma z
Kožlí
WC BREF Power Akti...
koupila firma z
Kožlí
WC BREF Power Akti...
koupila firma z
Kožlí

Akční leták EVA.cz

29.3. - 9.4.2023

Čistič krbových skel je speciální čistící přípravek na krbová skla, grily a rošty. Odstraňuje mastnotu, připáleniny, saze a organické nečistoty.

Zobrazit podrobnější popis

Varianty

66s 21% DPH
Jednotková cena 1 l = 132 Kč
1 ks
+
-
2.4. 11:00
Skladem > 100 ks
Odesíláme do 1 pracovního dne
Objednací kód DRO28666
Hmotnost vč. obalu 0.5 kg
Skladové balení 10 ks
EAN 8585003912182
Značka Fixinela

Místo na prodejně A7

FIXINELA Perfekt čistič krbových skel 500 ml

FIXINELA Perfekt čistič krbových skel 500 ml - FIXINELA Perfekt čistič krbových skel 500 ml
FIXINELA Perfekt čistič krbových skel 500 ml - FIXINELA Perfekt čistič krbových skel 500 ml

Návody a dokumenty

Čistič krbových skel je speciální čistící přípravek na krbová skla, grily a rošty. Odstraňuje mastnotu, připáleniny, saze a organické nečistoty.

Zobrazit podrobnější popis

Varianty

66s 21% DPH
Jednotková cena 1 l = 132 Kč
1 ks
+
-
2.4. 11:00
Skladem > 100 ks
Odesíláme do 1 pracovního dne
Objednací kód DRO28666
Hmotnost vč. obalu 0.5 kg
Skladové balení 10 ks
EAN 8585003912182
Značka Fixinela

Místo na prodejně A7

Podrobný popis

Speciální čisticí prostředek na krbová skla, grily a rošty. Odstraňuje mastnotu, připáleniny, saze a organické nečistoty.

Upozornění: Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití. Před použitím výrobek protřepejte. Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Výrobek nepoužívejte na horké povrchy. Nepoužívejte společně s kyselými látkami a směsmi.

Návod na použití: Výrobek naneste rozprašovačem na znečištěný povrch, rovnoměrně rozetřete a nechte působit 20 minut. Na silnější znečištění nechte působit déle. Nakonec důkladně umyjte vodou. Přípravek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Přípravek nepoužívejte na rozpálený povrch.

Obsahuje: 2-ethylhexylsulfát sodný; hydroxid sodný; 1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8 – C18 a C18 – nenasycené acyl) deriváty, hydroxidy, vnitřní soli.

Nebezpečí:
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
EUH208 Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné nakládání:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

První pomoc:
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

Pokyny k zneškodnění:
P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Výrobce:TATRAC­HEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40, Trnava 917 02
Slovenská republika
tel.:00421/335 9­01 111
www.tatrachema.sk

Distributor pro ČR: TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín
Brněnská ul.48
695 01 Hodonín
Česká republika
tel: 00420/ 518 624 518
www.tatrachema.com

Objem: 500 ml

Datum výroby: Spotřebujte do 30 měsíců od data výroby.

Složení: méně než 5 % aniontový tenzid, méně než 5 % amfoterní tenzid, méně než 5 % Na4EDTA, hydroxid sodný, METHYLCHLOROI­SOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIA­ZOLINONE.

Bezpečnostní upozornění:

Návody a dokumenty

Nedávno prohlížené zboží