OBJEDNÁVKY
315 646 120
REKLAMACE
315 646 160
po-pá 8-19, so 8-15, ne 13-19
WC BREF Duo Aktiv ...
koupil zákazník z
Louny 1
FIXINELA na rez a ...
koupil zákazník z
Batňovice
WC BREF Power Akti...
koupil zákazník z
Batňovice
WC BREF Power Akti...
koupil zákazník z
Batňovice
DOMESTOS Ultra Whi...
koupil zákazník z
Batňovice
SIDOLUX universal ...
koupil zákazník z
Batňovice
CIF Cream Lemon 50...
koupila firma z
Liberec
JAR 2 x 900 ml Lem...
koupila firma z
Liberec
WC BREF Power Akti...
koupil zákazník z
Velký Borek
WC BRAIT Color Spl...
koupil zákazník z
Praha 4

Leták EVA.cz

12.6. - 24.6.2024

Čistič krbových skel je speciální čistící přípravek na krbová skla, grily a rošty. Odstraňuje mastnotu, připáleniny, saze a organické nečistoty.

Zobrazit podrobnější popis

Varianty

59s 21% DPH
Jednotková cena 1 l = 118 Kč
1 ks
+
-
14.6. 11:19
Skladem > 100 ks
Odesíláme do 2 pracovních dnů
Objednací kód DRO28666
Hmotnost vč. obalu 0.5 kg
Skladové balení 10 ks
EAN 8585003912182
Značka Fixinela

Místo na prodejně A7

FIXINELA Perfekt čistič krbových skel 500 ml

FIXINELA Perfekt čistič krbových skel 500 ml - FIXINELA Perfekt čistič krbových skel 500 ml
FIXINELA Perfekt čistič krbových skel 500 ml - FIXINELA Perfekt čistič krbových skel 500 ml

Návody a dokumenty

Čistič krbových skel je speciální čistící přípravek na krbová skla, grily a rošty. Odstraňuje mastnotu, připáleniny, saze a organické nečistoty.

Zobrazit podrobnější popis

Varianty

59s 21% DPH
Jednotková cena 1 l = 118 Kč
1 ks
+
-
14.6. 11:19
Skladem > 100 ks
Odesíláme do 2 pracovních dnů
Objednací kód DRO28666
Hmotnost vč. obalu 0.5 kg
Skladové balení 10 ks
EAN 8585003912182
Značka Fixinela

Místo na prodejně A7

Podrobný popis

Speciální čisticí prostředek na krbová skla, grily a rošty. Odstraňuje mastnotu, připáleniny, saze a organické nečistoty.

Upozornění: Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití. Před použitím výrobek protřepejte. Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Výrobek nepoužívejte na horké povrchy. Nepoužívejte společně s kyselými látkami a směsmi.

Návod na použití: Výrobek naneste rozprašovačem na znečištěný povrch, rovnoměrně rozetřete a nechte působit 20 minut. Na silnější znečištění nechte působit déle. Nakonec důkladně umyjte vodou. Přípravek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Přípravek nepoužívejte na rozpálený povrch.

Obsahuje: 2-ethylhexylsulfát sodný; hydroxid sodný; 1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8 – C18 a C18 – nenasycené acyl) deriváty, hydroxidy, vnitřní soli.

Nebezpečí:
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
EUH208 Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné nakládání:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

První pomoc:
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

Pokyny k zneškodnění:
P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Výrobce:TATRAC­HEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40, Trnava 917 02
Slovenská republika
tel.:00421/335 9­01 111
www.tatrachema.sk

Distributor pro ČR: TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín
Brněnská ul.48
695 01 Hodonín
Česká republika
tel: 00420/ 518 624 518
www.tatrachema.com

Objem: 500 ml

Datum výroby: Spotřebujte do 30 měsíců od data výroby.

Složení: méně než 5 % aniontový tenzid, méně než 5 % amfoterní tenzid, méně než 5 % Na4EDTA, hydroxid sodný, METHYLCHLOROI­SOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIA­ZOLINONE.

Bezpečnostní upozornění:

Návody a dokumenty

Často se kupuje společně s

46
Skladem > 100 ks
115
Skladem > 100 ks
17
Skladem > 100 ks
55
Skladem > 100 ks
16
Skladem > 100 ks
55
Skladem > 100 ks
79
Skladem > 100 ks
55
Skladem > 100 ks
169
Skladem > 100 ks
39
Skladem > 100 ks
155
Skladem > 100 ks

Nedávno prohlížené zboží