OBJEDNÁVKY
315 646 120
REKLAMACE
315 646 160
po-pá 8-19, so 8-15, ne 13-19

Akční leták EVA.cz

21.9. - 10.10.2022

Čistící prostředek na spáry na keramickou dlažbu a obklady. Spárám vrací původní barvu. Odstrání vodní kámen z vodovodní baterie, vany, obkladačky, dlažby.

Zobrazit podrobnější popis

Varianty

59s 21% DPH
Jednotková cena 1 l = 118 Kč
1 ks
+
-
5.10. 04:28
Skladem > 100 ks
Odesíláme do 1 pracovního dne
Objednací kód DRO19205
Hmotnost vč. obalu 0.5 kg
EAN 8585003912137
Značka Fixinela

Místo na prodejně A9

FIXINELA Perfekt na spáry 500 ml

FIXINELA Perfekt na spáry 500 ml - FIXINELA Perfekt na spáry 500 ml
FIXINELA Perfekt na spáry 500 ml - FIXINELA Perfekt na spáry 500 ml
FIXINELA Perfekt na spáry 500 ml - FIXINELA Perfekt na spáry 500 ml
FIXINELA Perfekt na spáry 500 ml - FIXINELA Perfekt na spáry 500 ml

Návody a dokumenty

Čistící prostředek na spáry na keramickou dlažbu a obklady. Spárám vrací původní barvu. Odstrání vodní kámen z vodovodní baterie, vany, obkladačky, dlažby.

Zobrazit podrobnější popis

Varianty

59s 21% DPH
Jednotková cena 1 l = 118 Kč
1 ks
+
-
5.10. 04:28
Skladem > 100 ks
Odesíláme do 1 pracovního dne
Objednací kód DRO19205
Hmotnost vč. obalu 0.5 kg
EAN 8585003912137
Značka Fixinela

Místo na prodejně A9

Podrobný popis

FIXINELA perfekt na spáry odstraňuje vodní kámen z vodovodních baterií, van, umyvadel, obkladaček, dlažby. Čistí spáry na keramických obkladech a podlahách. Vrací spárám původní barvu.

Návod k použití: Znečištěný povrch dostatečně navlhčete vodou a naneste FIXINELU perfekt na spáry. Nechte působit podle stupně znečištění a pak opláchněte čistou vodou. Při čištění spár doporučujeme použít kartáč.

Varování:
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
EUH208 Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné nakládání:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

První pomoc:
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny k zneškodnění:
P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Složení: 5 – 15 % kyselina amidosírová, méně než 5 % aniontový tenzid, METHYLCHLOROI­SOTHIAZOLI¬¬NO­NE, METHYLISOTHIA­ZOLINONE, vonná látka: HEXYL CINNAMAL.

Objem: 500 ml

Datum výroby: Spotřebujte do 30 měsíců od data výroby.

Výrobce:TATRAC­HEMA, výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40, Trnava 917 02
Slovenská republika
tel.:00421/335 9­01 111
www.tatrachema.sk

Distributor pro ČR:TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín
Brněnská ul.48
695 01 Hodonín
Česká republika
tel: 00420/ 518 624 518
www.tatrachema.com

Bezpečnostní upozornění:


V nabídce FIXINELA s rozprašovačem na koupelnu, na sprchové kouty, na spáry a na kuchyň.

Návody a dokumenty

Často se kupuje společně s

50
Skladem > 100 ks
59
Skladem > 100 ks
22
Skladem > 100 ks
38
Skladem > 100 ks
59
Skladem > 100 ks
35
Skladem > 100 ks
39
Skladem > 100 ks
109
Skladem > 100 ks
12
Skladem > 100 ks
51
Skladem > 100 ks
36
Skladem > 100 ks
35
Skladem > 100 ks
109
Skladem > 100 ks

Nedávno prohlížené zboží